Through the Lens of the Other (TLO)

Πλαίσιο & φόντο

Το «Μέσα από τον Φακό του Άλλου» στοχεύει να εισαγάγει και να διερευνήσει νέους τρόπους κατανόησης και αντιμετώπισης των διακρίσεων στην Ευρώπη. Οι κριτικές θεωρίες στις κοινωνικές επιστήμες εξηγούν, μέσω της έννοιας της διατομεακότητας, πώς αλληλοσυνδέονται οι καταπιεστικές κοινωνικές πεποιθήσεις και δομές (ξενοφοβία, σεξισμός, ομοφοβία, ικανοποίηση κ.λπ.). Η συστηματική καταπίεση δεν μπορεί να κατανοηθεί ή να αντιμετωπιστεί με προσεγγίσεις ενός ζητήματος, καθώς τείνουν να τονίσουν ένα συγκεκριμένο μέρος της ταυτότητας των ομάδων-στόχων και, επομένως, να διαιωνίσουν την ετερότητα. Οι συνυπάρχουσες πολλαπλές ταυτότητες απαιτούν μια προσέγγιση ολοκλήρωσης που να είναι ολιστική και ευαίσθητη σε διαφορετικές εμπειρίες. Οι διακρίσεις λόγω φύλου, σεξουαλικότητας, φυλής, κουλτούρας, φυσικής ικανότητας, εθνικότητας και εθνικότητας είναι οι κύριες πτυχές στις οποίες επικεντρώνεται το έργο. Η επιρροή του είναι στην κοινωνική, οικονομική και συμπεριφορική ανάπτυξη των ατόμων που επηρεάζονται και μπορεί να εκφραστεί με διαφορετικούς όρους. Εκτός από την περιθωριοποίηση, που είναι η κύρια επιρροή στην κοινωνική τους ανάπτυξη, διακρίσεις μπορούν να εντοπιστούν στον αποκλεισμό των προαναφερθέντων ατόμων από την ίση μεταχείριση από τους θεσμούς (π.χ. άνιση πρόσβαση σε δημοκρατικά δικαιώματα, διακρίσεις στον χώρο εργασίας, πρόσβαση στην αγορά εργασίας) . Το κοινό στοιχείο σε αυτές τις διακρίσεις είναι η διαδικασία του άλλου, δηλαδή, να βλέπεις τους ανθρώπους γύρω σου ως εγγενώς και ουσιαστικά διαφορετικούς, με βάση το ότι ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Το να ρίξει φως σε αυτή τη δομή, να σκιαγραφήσει πώς είναι μια κοινή διαδικασία σε όλες τις διακρίσεις και να λειτουργήσει το αναλυτικό πλαίσιο μέσω των δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης θα λειτουργήσει ως ένα βήμα προς την αντιμετώπισή του. Για το σκοπό αυτό, οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας πρέπει να είναι εξοπλισμένοι και στρατηγικά τοποθετημένοι για να πλοηγούνται σε δύσκολες καταστάσεις, ενστερνίζοντας την πολυπλοκότητα ως θετική πτυχή της ζωής.

Στόχοι & Στόχοι

Το «Μέσα από τον Φακό του Άλλου» φιλοδοξεί:

– Ενδυνάμωση των ατόμων και ενίσχυση της δράσης των περιθωριοποιημένων ομάδων, ενισχύοντας έτσι την εκπροσώπησή τους.

– Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη θυματοποίηση ευάλωτων ομάδων, ενισχύοντας έτσι την ενσυναίσθηση. – Προώθηση θετικών στάσεων απέναντι στις ομάδες που υφίστανται διακρίσεις, ενστερνίζοντας έτσι τη διαφορετικότητα ως πλεονέκτημα σε μια κοινωνία.

– Μείωση των προκαταλήψεων και προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ενισχύοντας έτσι την ένταξη των περιθωριοποιημένων ατόμων.

– Προώθηση της ολοκλήρωσης και της συνοχής μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες.

 

Δραστηριότητες, Μέθοδοι & Παραδοτέα

   Το αναλυτικό πλαίσιο του TLO θα λειτουργήσει μέσω της μη τυπικής μάθησης (μάθηση μέσω πράξης, μάθηση από ομοτίμους, μάθηση μέσω των τεχνών) και διαφορετικών εργαλείων που θα εμπλουτιστούν κατά τη διάρκεια του έργου. Η δύναμη της εικόνας έχει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα διακρίσεων. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν οπτικοακουστικά προϊόντα από τις ομάδες του έργου στις διάφορες χώρες, θα μεταφραστούν στα αγγλικά και θα προβληθούν σε τοπικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε κοινότητες εταίρων και στο διεθνές φεστιβάλ ένταξης που διοργανώνει η Inter Alia. Το έργο θα προσφέρει επίσης διαδικτυακό, ανοιχτής πρόσβασης εκπαιδευτικό υλικό για τη διατομεακότητα σε όλες τις γλώσσες εταίρων, καθώς και συστάσεις πολιτικής για την ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων που προκύπτουν από συζήτηση με νέους, επαγγελματίες της νεολαίας, διαμορφωτές πολιτικής, τοπικές κοινότητες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Πορεία δραστηριοτήτων:

Εναρκτήρια Συνάντηση: 17 – 20 Ιανουαρίου 2019, Βερολίνο, Γερμανία

Δραστηριότητα Ανάπτυξης Ικανοτήτων για Εργαζόμενους σε Νέους: 16 – 25 Απριλίου 2019, Busteni, Ρουμανία

1η Ανταλλαγή Νέων για τη Διατομεακότητα: 9 – 18 Σεπτεμβρίου 2019, Μάλτα

Φεστιβάλ Ένταξης: 13 – 17 Φεβρουαρίου 2020, Αθήνα, Ελλάδα
2η Ανταλλαγή Νέων για την Υπερηγορία για τη Διατομεακότητα: 21 – 30 Απριλίου 2020, Pecs, Ουγγαρία

Τελική Συνάντηση Αξιολόγησης: 15 – 18 Σεπτεμβρίου 2020, Σινώπη, Τουρκία

Μια σειρά από τοπικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Το «Through the Lens of the Other» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του υποπρογράμματος European Youth Together – του Erasmus+ KA3, από μια κοινοπραξία 14 εταίρων σε 11 διαφορετικές χώρες.

For more information and material, please visit the site of the project here